09011861581
امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

برندهای گروه

کالوپ
ظفر بناب
فولاد کاویان
جهان فولاد سیرجان
فولاد امیرکبیر خزر
شمس سپهر
آذر چلیک تبریز
نیک صدرای توس
فولاد خرم آباد
صبا فولاد زاگرس شهركرد
آذربایجان (میانه)
فولاد علویجه
فایکو
پرشین فولاد آریا
گروه صنعتی درپاد تبریز
کاوه اروند
نورد کوثر
فولاد ایوان
فولاد کرمانشاه
پارس آرمان
البرز غرب
نیکان پروفیل
نورد فولاد تهران
هیربد
فولاد مبارکه اصفهان
خرمدشت تاکستان
فولاد سبا
نورد نوین ابهر
فولاد کوهپایه
آلیاژی ایران
فولاد پرند
قائم رازی
فولاد ناب تبریز
مجتمع فولاد شاهرود
آناهیتا
کیان کاشان
ارگ تبریز
پروفیل فولادی اصفهان
کاوه تیکمه تاش
سپهر ایرانیان
معراج کردکوی
مجتمع فولاد خراسان
ایزدخواست جنوب
روهینا جنوب دزفول
نورد شیراز
ذوب آهن اردبیل
نورد آریان فولاد
الماس تاکستان
نورد گلستان
نورد گرم سمنان
شاهین بناب
ذوب آهن اصفهان
سیادن ابهر
بردسیر کرمان
فولاد گیلان
فولاد قزوین
سرمد ابرکوه
گروه صنعتی فولاد یزد
نورد گیلان
فولاد کویر کاشان
فولاد بافق
نورد کرمان
صبا فولاد منظومه
سپاهان اصفهان
سیرجان حدید جنوب
صدر فولاد
آتیه خلیج فارس
فولاد آریا ذوب
اکسین خوزستان

سفت کاری و مصالح پایه ساختمان

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  20 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  14 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  22 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  25 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  32 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 10 آجدار A3
قیمت از 4,810 تومان
قیمت تا 4,810 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 12 آجدار A3
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 14 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 18 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 20 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 22 آجدار A3
قیمت از 5,040 تومان
قیمت تا 5,040 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 25 آجدار A3
قیمت از 5,040 تومان
قیمت تا 5,040 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 28 آجدار A3
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 32 آجدار A3
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 8 آجدار A2
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 12 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 28 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,910 تومان
قیمت تا 4,910 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,910 تومان
قیمت تا 4,910 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 12 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 14 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 16 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 18 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 20 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 22 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 25 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 28 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 28 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 12 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 14 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 16 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 18 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 20 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 22 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 25 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ظفر بناب مدل 8 آجدار A2
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان

درباره این دسته بندی

 

سفت کاری در صنعت ساختمان

از نگاه مهندسی عمران سفت کاری ساختمان شامل بخش هایی  مثل کندن پی ساختمان , بتن ریزی پی ساختمان , نصب ستون ها , تغیه چینی دیوار ها ساختمان بهمراه اجرای عنصرهای پایدارکننده دیوارها از قبیل وال پست، نعل درگاه و   ….مراحل ساخت ساختمان یا یک سازه عمرانی با هر نوع کاربردی از قبیل تجاری، اداری، بیمارستانی، نظامی و مسکونی ( کوتاه یا بلند مرتبه ) و بسته به نوع و حساسیت شان، به طور کلی در اجرا به دو مرحله نازک کاری و سفت کاری ساختمان تقسیم می شود،

از مهم ترین بخش های ساخت هر ساختمان پس از نصب و اجرای اسکلت (بتنی یا فولادی ) مرحله سفت کاری (Working hard) است  از این عملیات  دو برداشت می شود:

 

سفت کاری در ساختمان

 

این بخش  اطلاعات جامعی از مبحث دیوارچینی در ساختمان ها در اختیار شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت.

جهت اجرای دیوارچینی مصالح گوناگونی در شرایط خاص خود استفاده می شوند که عبارتند از:

·       آجر  فشاری

·       آجر سفالی

·       بلوک سبک بتنی اتوکلاو شده

·       بلوک سیمانی لیکا

·       بلوک سیمانی

·       دیوار خشک

·       دیوار سه بعدی

 

هر کدام از مصالح بالا دارای ویژگی، مزایا و معایب گوناگونی می باشند که در هر پروژه با در نظر گرفتن این موارد می توان از آنها استفاده نمود.

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09011861581

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24